最新消息:

高上玉皇本行集经

自然科学 admin 10404浏览

高上玉皇本行集经

净心神咒

太上台星  应变无停 驱邪缚fù魅mèi  保命护身 智慧明净  心神安宁 三魂永久  pò无丧倾qīng

净口神咒

丹朱口神  tǔ秽除氛fēn  舌神正伦  通命养神  罗千齿神  却邪卫真 喉神虎贲bēn  气神引津  心神丹玄 令我通真  思神炼Iiàn  道气常存 

净身神咒

灵宝天尊  安慰wèi身形  弟子魂魄  五脏zàng玄冥  青龙白虎 队仗纷纭 朱雀玄武  侍卫我真

安土地神咒

此间土地  神之最灵 升天达地 出幽入冥  为吾关奏 不得留停 有功之日  名书上清

净天地神咒

天地自然  秽气分散  洞中玄xuán虚 晃朗太玄 八方威神  使我自然 灵宝符命 普告九天  乾罗怛dá那 洞罡gāng太玄 降妖缚邪  降魔万千 中山神咒  元始玉文 持诵一遍 却鬼延年  按行五岳yùe  八海知闻 魔王束首 侍卫我轩  凶秽huì消散  道气常存

金光神咒

天地玄xuán宗 万气本根 广修亿劫 证吾wú神通  三界内外 惟道独尊 体有金光 fù映吾身 视之不见 听之不闻  包罗天地 养育群生 诵持万遍  身有光明 三界侍shì卫 五帝司迎  万神朝礼  役使雷霆tíng 鬼妖丧胆  精怪亡形  内有霹pī雳lì 雷神隐名 啼发哽役 旭顺鄰骨 轩嘙pó吉利 xū哼逕jìngbì 欣钦qīnduō  唱啍zhūnxī费 yánzǔn逆郁  chī呼隆吃 度囉 luó释离 洞慧交彻  五气腾腾 金光速现  fù护真人

长跪礼奉

仰启 

三清境  无上三境尊

仰启 

大罗天  无上玄穹qióng

仰启 

三清界,侍宸chén诸真众,妙道难思议,造入资玄门,妙经抉jué玄蕴yùn,导引尘迷趣,臣今净三业,口诵及心持,惟wéi愿大慈悲,开度臣所请,慈光烛卑贱,聪听聆音声,愿臣讽fěng诵时,响彻十方界,成就一切愿,如经所称述,从此渐进修,成道事诸圣

至心皈命礼

玉清圣境。清微天宫。郁yù罗萧xiāo台之中。森罗净泓hóng之上。现有为梵fàn相。具无极神通。敷fū演真玄。破有无色空之碍ài。拯zhěng提趣类。绝智愚高下之分。妙用难窥kuī。灵机罔wǎng测。大悲大愿。大圣大慈。无量度人。元始天尊。

志心皈命礼

上清真境。禹yǔ余天宫。紫微琼qióng台之中。玄都玉京之上。接元始虚皇之统系。超西那玉国之根苗。入黍shǔ米珠。尽挹yì真玄精粹。在香林苑。屡lǚ谈秘要筌quántí。妙德难思。神通莫拟nǐ。大悲大愿。大圣大慈。无量度人。灵宝天尊。

志心皈命礼

太清仙境。大赤天宫。巍巍金阙之高。渺渺重霄之上。降生于无量数劫。说法于万二千天。五千秘言。融三才妙道。八十余度。接六趣众生。圣德崇高。玄功广博。大悲大愿。大圣大慈。无量度人。降生天尊。

志心皈命礼

妙有真境。弥mí罗上宫。囊náng时现国王之身。即根本帝尊之质。始相湛寂。实至玄至妙以难言。嗣位继传。妙无等无伦而相踵zhǒng。圣父之慈悲父。至尊至最上尊。称赞难穷。皈依莫尽。大悲大愿。大圣大慈。光严妙乐国王。圣父天尊。

志心皈命礼

妙有真境。弥mí罗内宫。慈颜烜xuǎn春日之和。懿yì范凛lín秋霜之肃。纯全梵fàn气。先天地以素存。化现妙身。历后妃而示应。具一气胚胎之始。寓帝身生化之殊。万化祖根。众生慈母。大悲大愿。大圣大慈。宝月光皇后。圣母元君。

志心皈命礼

紫金金阙。白玉玉京。住妙有之境中。处玄真之天上。功成道备。故妙相卓冠于诸天。心广体胖。故慈光偏烛于三界。位尊而上极无上。道妙而玄之又玄。真圣宗师。天人依仗。大悲大愿。大圣大慈。穹qióng苍圣主。玉皇大天尊。

志心皈命礼

光严国内。妙乐土中。圣母凝神梦于虚无。道君授玉质于恍惚。慈爱和逊xùn。弗贪万乘之尊荣。忍辱仁柔。不惮dàn亿劫之修累。功高无比。德重难逾yú。大悲大愿。大圣大慈。现无量功德之身。玉皇大天尊。

志心皈命礼

尊居帝位。高处天宫。遍游于一切白玉京中。普现于十方黄金阙内。定而能应。去来自在以无拘。合而可分。变化圆通而莫测。演清净解脱之道。济沉迷忧苦之徒tú。自然而然。非识可识。大悲大愿。大圣大慈。现清净自然之身。玉皇大天尊。

志心皈命礼

昔为王嗣sì。苦建玄功。三千余劫之修行。有如一日。亿万生灵之拯度。广及十方。虽法身由胎脏zàng之胚腪yùn。谅圣体由道原之变化。不坏不灭。杳yǎo亡杳存。大悲大愿。大圣大慈。现神明坚固。不坏真空。无上法身。玉皇大天尊。

志心皈命礼

清微天上。太玄玉都。知时至而举六通力。分法身而遍十方界。如无边镜。上天下地悉昭融。出大妙音。六道四生皆解脱。表以放光之瑞相。明兹zī本行之胜因。荡荡难名。巍巍无上。大悲大愿。大圣大慈。分身应化。玉皇大天尊。

志心皈命礼

北极真空。尊居无上。本行皆难行之苦行。是身即清净之道身。弃国出家。施财宝而舍玉体血肉。济幽及显。宣正化而扬神功。教菩萨而形悟大乘。证金仙而入妙道。为慈悲父。诚大丈夫。大悲大愿。大圣大慈。玉帝应身。清净自然觉王如来。

志心皈命礼

清微天中。光明座下。为度众生。现姝shū妙形体。曾蒙太上。示明了法门。游圣域而听法音。侍御前而经亿劫。以大慈心大悲心。覆护下民。同清净信清净解。成无上道。身香所及。众愿悉成。大悲大愿。大圣大慈。夜光玉女。一切元君。

长跪忏悔

     臣等自从无始劫        无明烦恼覆真心

     常行杀盗与邪淫        两舌妄wàng言并绮qǐ语

     诽谤大乘真正教        斗乱亲朋离间jiàn

     贪嗔痴暗纵三心        喜怒爱恶wù增七慢

     历劫罪愆qiān难记忆  多生孽niè垢莫能量

     皈依上圣大慈悲         发露真心伸忏悔

     万劫千生诸罪垢         愿从忏悔悉消除

     将此身心奉上真         wéi愿罪根悉原宥yòu

至心发愿

     愿眼常睹dǔ玉毫相       愿耳常闻说法声

     愿鼻常臭众妙香           愿舌长赞无上道

     愿身不染邪淫秽huì      愿意常存正信心

     发愿上报四重恩            发愿下济三涂苦

     广运慈悲怜一切             广行方便度众生

      仰维

玉帝大慈悲加护愿心悉成就

玄蕴yùn

大哉元始  无量度人  演清静教登引天真  玄座说法  寂然无声玉帝放光  喜庆难言是为心传亦曰天根  大圆满咒瑶章洞文集以成书   fū落神真臣今东向诵  愿与天齐并存亡俱证果  永度爱河津

注想  尊容      称扬   宝号

         玉皇宝诰gào        至心皈命礼

太上弥罗无上天    妙有玄真境

渺渺紫金阙          太微玉清宫

无极无上圣          kuò落放光明

寂寂浩无宗          玄范总十方

湛寂真常道          恢漠大神通

玉皇大天尊,  玄穹qióng高上帝

                             九遍九拜

高上玉皇本行集经卷上

清微天宫神通品第一

尔时元始天尊。在清微天中。玉京金阙。七宝玄苑。

玉皇宫殿。升光明座。与无鞅yāng数众。宣说灵宝清静真一不二法门。是时

玉皇尊帝。与诸天真。飞天大圣。无极神王。灵童玉女。九千万人。清斋建节。侍在侧焉。

   于是  玉帝。知时欲至。即于会前。举六通力。放大光明。遍照诸天。无极梵fàn刹。一切境界。皆大震动。十方无极一切世界。俱同琉璃玻璃。无有隔碍。十方圣众。并乘五色琼qióng轮。láng輿yú碧辇niǎn九色玄龙。十绝羽盖。麟舞凤唱。啸歌嗈yōng嗈。灵妃散花。金童扬烟。赞咏洞章。浮空而来。是时梵fàn天一切金仙。大乘菩萨。四众八部。承斯光照。皆乘金碧。飞云玉舆yú。九霞流景。庆霄四会。三辰吐芳。飞香八凑。旋绕道前。雨众妙花。如云而下。遍覆会前。是时帝光。遍照诸天。下烛十方。无极世界。同玄都境。凡彼人间。上近九天。通接交连。至亲至迩ěr。凡彼下方。无极世界。山陵坡坂bǎn。沟涧jiàn溪谷。缅miǎn平如掌。六合至迩。三境非辽。天宝台殿。星罗人间。琼qióng瑶瑰玉。朗耀云衢qú。七宝栏楯shǔn。以界道路。玉树仙花。蒨qiàn灿珠实。景秀丹田。芝草绵覆。时彼下方。皆见诸天。钧天妙乐。随光旋转。自然振响。又复皆见。鸾啸凤唱。飞鸣应节。龙戏麟盘。翔舞天端。诸天宝花。零乱散落。遍满道路。是时凡圣骇hài异。幽暗开光。天人悦庆。踊跃欢欣。凡夫学士。尽得飞升。仰观劫仞。rèn宝台俯眄miàn。紫云弥罗。是诸世界。一切人民。咸xiánzhēn道气。白首皱zhòu面。皆得化度。绀gàn发朱颜。少壮幼稚。转增形容。光泽美好。苦恼痊平。普蒙解脱。安乐快然。天下歌谣。欣国太平。当尔之时。神风遐著。万气扬津。天震地裂。枯骨更生。沈chén尸飞魄。皆得复形。酆fēng都铁围。长夜九幽。即时破坏。地狱苦魂。化生诸天。三恶道苦。一时解脱。时诸罪众。以斯光力。得生十方。诸大天宫。

尔时  玉帝。即分其身。遍于十方。诸大天宫。令诸天宫。自然化现。白玉为京。黄金为阙。七宝玄苑。大光明殿。具光明座。幢chuáng节幡fān盖。异宝奇花。遍布是处。

 尔时  玉帝。即以所分之身。遍于是处。白玉京中。黄金阙内。七宝玄苑。大光明殿。光明座上。普为十方。演说清净。解脱之道。时化玉帝。各以无量天真大圣。妙行真人。灵妃玉女。侍列左右。是诸玉女。颜容姝shū妙。端丽奇特。天珍异宝。庄严身相。言音清澈。众所乐闻。是诸玉女。其身复出。微妙解脱。自然之香。是香芬馥fù。周遍诸天。极妙乐土。及诸大地。一切福处。六道一切众生。闻是香者。普蒙开度。所谓天道。人道魔道。地狱道。饿鬼道。畜生道。若诸天道。一切天人。或有能闻。是此香者。五衰四相。永得消除。转增天福。若诸人道。王臣兆庶shù。或有能闻。是此香者。即得人天。长寿之乐。身或灭度。乃得脱壳qiào。尸解之道。若诸魔道。一切诸魔。或有能闻。是此香者。安处天宫。斗战之苦。各得休息。若诸地狱道。一切罪魂。或有能闻。是此香者。离地狱苦。得净土乐。若诸饿鬼道。一切饿鬼。或有能闻。是此香者。即得饱满。无饥渴恼。若诸畜生道。一切畜生。或有能闻是此香者。脱畜生苦。得智慧乐。

 尔时  诸生天罪众。既得生是。胜天宫已。缘承慈光。摄受之故。便得觉悟。各各明了。罪福因缘。与诸眷属。作天伎jì乐。来诣yì帝前。是诸众等。各各含悲。俱发声言。臣等前后。经千劫万劫。不见三光。常处黑暗。三恶道中。多受苦恼。伏蒙上帝。方便放光。悯mǐn救臣等。皆生天上。是诸恶业。悉皆灭尽。无诸系xì滞zhì。皆得往生。仰朝cháo上帝。各到道前。是诸生天。一切罪众。说是语已,稽qǐ首复位。

尔时  玉帝。出大妙音。普告十方。诸天圣众。汝等谛听。此诸罪众。旷劫以来。纵无明性。造十恶业。六尘遍染。三业萦yíngchán。肆sì意任心。曾无觉悟。阴罪阳过。日积月深。背道违真。顺邪弃正。举心运念。动结愆qiān尤。遂suì使命过之后。身落三途。不得解脱。若非今日。遇是法会。何有出离。

尔时诸天。化身玉帝。即以神通。不动其所。移接天人。皆令得至。清微天宫。玉清圣境。元始会下。是诸众等。不觉不知。是时天尊。及会等众。见是十方。玉帝化身。普皆来集。天尊会前。如无边明镜。照诸影像。互相容入。时诸大众。稽qǐ首瞻zhān仰。玉帝化身。圣中最尊。增长清信。益加志乐。心无退转。起大坚固。时诸天人。迩ěr得生天。忽睹dǔ天尊。胜会道场。清净第一。无为功德。之所庄严。踊跃欢喜。一时作礼。叹未曾有。

尔时  十方诸化玉帝。俱复一体。坐法座中。法筵yán清众。俱愿欲闻。

玉帝本行修证。未敢议问。于是天尊。普告四众言。往昔有国。名号光严妙乐。其国王者。名曰净德。时王有后。名宝月光。其王无嗣sì。尝cháng因一日。作是思维。我今将老。而无太子。身或崩殁mò。社稷宗庙。委付何人。作是念已。即便敕chì下。诏zhào诸道众。于诸宫殿。依诸科教。悬诸幡fān盖。清净严洁。广陈供养。六时行道。遍祷dǎo真圣。已经半载。不退初心。忽从一夜。宝月光皇后。梦太上道君。与诸至真。金姿玉质。清净之俦chóu。驾五色龙舆。拥耀景旌jīng。荫明霞盖。是时太上道君。安坐龙舆。抱一婴儿。身诸毫孔。放百亿光。照诸宫殿。作百宝色。幢chuáng节前导。浮空而来。是时皇后。心生欢喜。恭敬礼接。长跪道前。白道君言。今王无嗣sì。愿乞此子。为社稷主。伏愿慈悲。哀悯听许。

尔时  道君答皇后言。愿特赐汝。是时皇后。礼谢道君。而乃收之。皇后收已。便从梦归。觉而有娠shēn。怀胎一年。于丙午岁。正月九日午时。诞dàn于王宫。当生之时。身宝光焰。充满王国。色相妙好。观者无厌。幼而敏慧。长而慈仁。于其国中。所有库藏zàng。一切财宝。尽将散施。穷乏困苦。鳏guān寡孤独。无所依怙hù。饥馑jǐnIóng残。一切众生。仁爱和逊xùn。歌谣有道。化及遐方。天下仰从。归仁太子。父王加庆。当尔之后。王忽告崩。太子治政。俯念浮生。告敕chì大臣。嗣sì位有道。遂suì舍其国。于普明香严山中修道。功成超度。过是劫已。历八百劫。常舍其国。为众生故。割爱学道。于此后又经八百劫。行药治病。拯救众生。令其安乐。此劫尽已。又经八百劫。广行方便。启诸道藏。演说灵章。恢宏正化。敷扬神功。助国救人。自幽及显。过此以后。再历八百劫。亡身殒yǔn命。行忍辱故。舍已血肉。如是修行。三千二百劫。始证金仙。号曰清净自然觉王如来。教诸菩萨。顿悟大乘正宗。渐入虚无妙道。如是修行。又经亿劫。始证玉帝说是语已。法筵yán清众。异口同声。叹未曾有。

尔时  众中。有一玉女。名曰夜光。从座而起。严整衣冠。从容雅步。长跪道前。白天尊言。臣夙sù昔何幸。仰侍御yù前。亲奉供养。已经亿劫。三清境界。金阙玉京。寂谈逍遥。快乐自在。嬉游圣域。餐听法音。未曾见此希有之事。不审shěn向来光内所现。十方诸天。变现圣境。皆有玉帝应化法身。天真大圣。妙行真人。灵妃玉女。以为侍卫。是诸玉女。相貌端严。形体殊妙。出众妙香。无与等香。复蒙玉帝。神通移接。今皆普集。在清微天。未审shěn今此玉女。以何因缘。得证如是。无上色身。思维圣慈。示以未悟。

 尔时  天尊。谓夜光玉女言。汝固初入圣流。虽有智慧。未能明了。此诸玉女。乃自往昔无量劫中。修诸妙行。具解脱门。同清净信。同清净解。同清净念。同清净行。同清净身。同清净心。同清净意。同清净果。同清净报。同大慈心。同大悲心。覆护众生。如母抚fǔ念。爱于赤子。奉戒专一。冥心大道。清斋zhāi宏誓。千万劫中。尊奉玉帝。此诸玉女。非实是女。皆天至真。为度群生。现玉女身。是故身色。神通智慧。隐显变化。与帝同焉。

尔时  夜光。闻是说已。心得开悟。稽qǐ首欢喜。默然复位。

尔时  高虚清明天主。与诸天眷属。驭yù八景鸾舆。荫九光宝盖。奏玄歌妙乐。咏无量洞章。散sàn天宝花。喷天真香。飞步游空。来诣yì道前。承天尊玉帝威神之力。是诸宝花。即于空中。化一宝盖。荫覆大众。无不周遍。是时高虚清明天主。见此希有。稽qǐ首长跪。白天尊玉帝言。贱臣懈怠。后会法筵yán。今日吉庆。值遇法桥。幽显圣凡fán。普沾圣凙duó。放大光明。现希有相。上照诸天。

四梵fàn六欲。一切乐土。诸真圣众睹dǔ此光明。悉皆云集。下照下方。无极世界。同玄都境。近接九天。灵风奏乐。宫商相和。激朗云庭。皆成洞章。一切众生。咸臻zhēn道化。酆都铁围。长夜九幽。一切地狱。受苦众生。尽承光力。皆生诸天。得受快乐。今日所散。天宝奇花。旋结成盖。遍覆法筵yán。大会诸众。尽承斯光。威神之力。臣等千劫良因。九天运会。皇道荡荡。正法兴隆。今日大吉。咸仰玄功。是时高虚清明天主。以偈赞玉帝曰。
金阙玄穹主  高上玉皇尊
妙相冠诸天  慈光烛三界
真圣妙道师  天人依仗师
大乘垂法语  真一指迷途
功德若虚空  赞扬无穷尽
是穹苍主。浩劫之尊。妙见妙知。无等无伦。湛寂真净。杳yǎo亡杳存。上圣上灵。大神通。光明藏。大丈夫。开化人天。教导无穷。大慈大悲。流焕法
。为度群生。是号玉皇。穹苍真老。妙圆清净。智慧辩才。至道至尊。开度众生。故放是光。
尔时 高虚清明天主。说偈赞已。静默而坐。于是天尊。复告四众云。是帝身即道身也。非常体也。是无量功德之身。是清净自然之身。是神明坚固。不坏真空。无上法身。威灵恢廓kuò。名声周遍。无幽不烛。荡荡乎。不可得而名焉。是帝非有为功德之所薰xūn修。而帝昔虽下生人间。多劫行化。示大神通。而身清净。未尝cháng不在金阙。分身变化。应现随方。利济群生。超升道岸。普垂教法。开悟后人。依教奉行。登真成道。以斯功德之所庄严。是故光明。常遍诸天。神智妙达。莫可度量。是身光明。皆具妙号。所谓大神通光。大慈悲光。大喜舍光。大忍辱光。大平等光。大柔和光。大自在光。大利益光。大如意光。大智慧光。大吉祥光。大解脱光。大皈依光。大功德光。大圆满光。大无碍光。无能胜光。
是故汝等。欲见是帝而不可得者。缘以汝等。尚于身口不舍结习烦恼行业。由是障故。不能得睹dǔ是帝慈颜。吾今为汝。法会众等。宣示断障之法。汝等大众。宜各奉行。时诸大众。不胜喜跃。各于至尊几前。稽qǐ首作礼。俱欲愿闻。天尊言曰。断障之法。当生大慧。毋wú起疑惑。毋起贪嗔。毋起淫欲。毋起嫉妒。毋起杀害。毋起凡情。毋起凡思。毋起昏垢。毋起声色。毋起是非。毋起憎爱。毋起分别。毋起高慢。毋起执著zhuó。凝神澄chéng虑。万神调伏。心若太虚。内外贞zhēn白。无所不容。无所不纳。无令外邪。乱其至道。牵失真宗。败其灵根。盗其至宝。致尔万劫。永堕凡流透入俗纲。万魔来攻。百千万劫。不闻妙法。鬼神执诛。从生入死。是故汝等。应当至心。善护真宗。无令丧失。如前所说。如是诸障。汝等各各当除断之。身得清净。超度诸难。是名修道宝筏fá。持法栋梁。更当修奉。是此经典。如近是帝。生尊重心。注想尊容。称扬尊号。然后汝等。得睹dǔ慈颜。咸蒙护度。普闻妙法。亲奉供养。永无轮转。是时四众。闻是说已。欢喜踊跃。欢未曾有。
高上玉皇本行集经卷上
  举赞
无极大道。元始法王。宝珠一粒在中央。

说法放祥光。流演玄纲。万圣礼虚皇。朝礼玉皇赦罪大天尊
高上玉皇本行集经卷上终
高上玉皇本行集经卷中

太上大光明圆满大神咒品第二
  尔时 天地始祖。五老帝君。稽qǐ首长跪。白天尊言。伏闻高上玉皇。慈念苍生。普放神光。照烛法界。六凡四圣。普叨道荫。窃qiè以凡夫短景。劫运将终。正道宜行。以济兆民。使修真之士。有期轻举。末代蒸zhēng民。俱获寿考。自昔元始洞玄。灵宝赤书。玉篇真文。生于元始之先。空洞之中。天地未根。日月未光。幽幽冥冥。无祖无宗。无气无象。无色无名。无形无绪。无音无声。混沌太无。灵文晻yǎn霭ǎi。乍zhà存乍亡。灵图开化。玄象推迁。结气浮空。乘机应会。上帝真诰。灵宝秘篆zhuàn。无上大不可思议神咒。于是存焉。故天地得之而分判。三景得之而发光。灵文郁秀。洞映上清。发乎始青之天。而色无定方。文势曲折。难可寻详。
天尊炼之于洞阳之馆。冶yě之于流火之庭。鲜其正文。莹发光芒。洞阳气赤。故号赤书。灵图既焕。五帝朝真。飞空步虚。旋行上宫。烧香散花。口咏灵章。是时天启十二玄瑞。地发二十四应。上庆九天之灵奥。赞三天之宝章。神风既鼓。皇道咸畅。
天尊登命。太真按笔。玉女拂筵yán。铸zhù金为简。刻玉为书。五老掌录灵都之馆。玉女典香。太华执巾。金童侍卫。玉陛朝轩。九天玉书。非鬼神所闻。故天宝之以致清。地秘之以致宁。五帝掌之以得灵。三光乘之以高明。上圣奉之以致神。高灵尊之以致真。五岳从之以得镇。天子得之以致治。国祚zuò赖Iài之以致平。实灵宝之妙德。乃天地之玄根。威灵恢廓kuò。普加无穷。荡荡大化。为神明之宗。其量莫测。巍巍乎太空。是时元始革运。玄象开图。灵文郁秀。神表五方。分判天地。开化万彚huì。此玄宗之宝。可得暂披。其灵韫yùn乎。今皇道敷fū畅。泽zé被十方。仰观劫运。真风宜行。臣心实欲。使灵荫八遐。风洒兰林。寒条仰希华阳之繁。杇wū骸hái蒙受灵奥之津。明真有格。今当以行。仰对元慈。下伸丹恳。惟愿哀悯。俯念苍生。不审shěn灵宝玉篇真文。可得见授。下教于未闻者乎。于是元始天尊。抚几高抗。凝真遐想。观时已至。普为时会。一切真圣。论定阴阳。推数劫会。移校河源。检录天度。选择种人。指拈niān太无。啸朗九玄。念无开听于陈辞。有若闭碍求真之路。是时五老帝君。启问不已。良久元始天尊。乃垂眄miàn眦zì之容。慨尔欢曰。微乎深哉。子今所叩kòu。岂qǐ不善乎。此元始灵宝之玄根。空洞自然之真文。生天立地。开化神明。镇奠五岳。安国康民。
灵宝玄妙。为万物之尊。天启玄瑞。灵应自然。今三天盭Iì运。六天道行。杂法开化。当有三万六千种道。以惑来者之心。此法运讫qì。三龙之后。庚子之年。杂气普消。诸天庆会。吾真道乃行。今且可相付。当录于上馆。未得行于下世。玄科有禁。不得妄wàng传。子可诣yì灵都紫微上宫。听天音于金格。视俯仰于神王。然后当使得受天文。以统御元始之天也。于是五老帝君。与诸真圣。清香执戒。徘徊云路。宣命十方。上诣yì上清。太玄玉都。寒灵丹殿。紫微上宫。受俯仰之格。乃知天真贵重。难可即闻。还hái乃更诣元始道前。谘zī以禁戒之仪。逊谢不逮dǎi。
是时天尊。慈颜悯谕。灵关廓kuò开。登命五老帝君。开洞阳玉馆。启九光八色之椟dú。披云锦之囊。出元始灵宝赤书玉篇真文。金书玉篆 zhuàn微妙秘密。运御乾坤。大光明圆满大神咒玉章。宣付五老帝君。是时五老帝君。拜受已。及诸天圣众。稽qǐ首礼谢天尊。玉帝仰奉道旨。按法以传。东方安宝华林青灵始老苍帝。所受神咒诰命。
东方九气     始皇青天

碧霞郁垒Iěi 中有老人
总校图录    摄气举仙
右度人录仙  青帝秘文
   岁星辅肝    角亢镇真
氐dǐ房心尾   四景回旋
箕jī主七辰   正斗明轮
乘气捕非    扫除灾群
右制星秘文
   东山神咒     摄召九天
赤书符命     制会酆fēng山
束魔送鬼     所诛无蠲juān
悉诣木宫     敢有稽延
右制魔秘文
   下制东河     溟míng海水神
大劫洪灾     蛟jiāo龙负身
水府开道     通径百千
上帝敕chì文   风火无间

右制水秘文
     右玉皇诰命。以锡xī东方安宝华林青灵始老苍帝。九气天君。令统御东方。诸天诸地。日月星宿。名山灵洞。水府泉宫。上圣高真。尊仙圣众。一切威灵。符命所临。如诰奉行。南方梵宝昌阳丹灵真老赤帝。所受神咒诰命。
南方丹天     赤帝玉堂
中有大神     号曰赤皇
上炎流烟     三气勃光
神仙度命     应会太阳
右度人录仙 赤帝秘文
 荧惑辅心     井鬼守房
柳星张翼     统御四乡
轸zhěn总七宿  回转天常
召运促会     正道驿行
右制星秘文
  赤文命灵    北摄酆fēng山
束送魔宗    斩邪灭根
符檄xí所讨  明列罪源
南山神咒     威伏八方
群妖灭爽     万试摧亡
右制魔秘文
  南河水帝     太伯龙王
神咒流行     普扫不祥
洪水飞灾    止蛟jiāo召龙
开除水径     千道万通
敢有干试     摄送火宫
赤书所告     莫有不从
右制水秘文
    右玉皇诰命。以锡南方梵fàn宝昌阳丹灵真老赤帝。三气天君。令统御南方。诸天诸地。日月星宿。名山灵洞。水府泉宫。上圣高尊。真仙圣众。一切威灵。符命所临。如诰奉行。中央保劫。洞清玉宝。元灵玄老黄帝所受神咒诰命
中央总灵     黄上天元
始生五老     中黄高真
摄气监真     总领群仙
典录玄图     宿简玉文
催运上气     普告万神
右度人录仙  黄帝秘文
  镇星辅脾     回度北玄
魁kuí烁shuò主非  截邪斩根
huán行xíng魓bì 甫fǔ扫秽除氛
piāo正玄斗  明度天关
九天符命   金马驿传
右制星秘文
  中黄总气     统摄无穷
镇星吐辉     流炼神宫
敕chì摄北帝  遏è塞鬼门
剪除不祥     莫有当前
右制魔秘文
  中山神咒     召龙上云
制会黄河     九水河源
不得怠纵     善恶悉分
千妖万奸     上对帝君
莫有干试   太阳激燌fén
赤书玉字     宣告普闻
右制水秘文
  右 玉皇诰命。以锡中央保劫洞清玉宝。元灵玄老黄帝。一气天君。令统御中央。皇天后土。日月星宿。名山灵洞。水府泉宫。上圣高真。尊仙圣众。一切威灵。符命所临。如诰奉行。西方七宝金门。皓灵皇老白帝。所受神咒诰命。
西方素天     白帝七门
金灵皓映     太华流氛
白石莪é莪    七气氤yīn氳yūn
上有始生     皇老大神
总领肺气     主校九天
检定图箓Iù   制召上仙
右度人录仙  白帝秘文
   太白检肺    奎kuí娄lóu守魂
胃昂毕觜zī   主制七关
参总斗魁     受符北玄
右制星秘文
   赤书玉字     九天正文
摄召万气     普归帝君
右制魔秘文
   西山神咒     八威七传
符水上龙     召山送云
在所校录     同到帝门
辅卫上真     斩灭邪源
若有不祥     截以金关
赤书符命     风火驿传
 右制水秘文
  右 玉皇诰命。以锡西方七宝金门。皓灵皇老白帝。七气天君。令统御西方诸天诸地。日月星宿。名山灵洞。水府泉宫。上圣高尊。真仙圣众。一切威灵。符命所临。如诰奉行。北方洞阴。朔单郁绝。五灵玄老黑帝。所受神咒诰命。
北方玄天        五气徘徊
中有黑帝     双皇太微
总领符命     仙炼八威
青裙羽䙱shǔ  龙文凤衣
上帝所举    制到玉阶
      右度人录仙  黑帝秘文
   北辰辅肾     斗牛卫扉
女虚危室     豁落四开
璧总七星     执凶纠非
却灾扫秽     明道洞辉
右制星秘文
   北山神咒     激阳起雷
流铃焕落     玃jué天震威
北酆fēng所部  万妖灭摧
右制魔秘文
   九河倾讫     鸟母群飞
蛟jiāo龙通道  水陌mò洞开
赤文玉书     驿龙凤驰 

右制水秘文
    右 玉皇诰命。以锡北方洞阴朔shuò单郁绝。五灵玄老黑帝。五气天君。令统御北方。诸天诸地。日月星宿。名山灵洞。水府泉宫。上圣高尊。真仙圣众。一切威灵。符命所临。如诰奉行。道言是大神咒者。元始之妙言。玉皇之真诰。上清自然之灵书。九天始生之玄札zhá。空洞之灵章。上圣之秘语。玉宸chén之尊典。成天立地。开张万化。安神镇灵。生成兆民。匡kuāng御运度。保天常存。上制天机。中检五灵。下策地只。宣命河源。运役阴阳。召神使仙。此至真之妙文。神应自然。致天高澄。令地固安。保镇五岳。万品存焉。
玉帝昔授五老帝君。是时五帝。跪捧其章。秘题灵都之馆。天真皇人。敬书其文。掌之于上清真境。太玄玉都。寒灵丹殿。紫微上宫。累经劫运。而其文保固。天根无有毁沦。与运推迁。是大神咒。混之不浊。秽之愈清。毁之不灭。灭之益明。大有之文。天真所尊。自光真名。
帝图刻简。昭示来生。斯文隐秘。不得窥闻。有得之子。保万气常存。勤插修奉。克至神仙。朝礼帝君。
          玉皇功德品第三
    尔时玉虚帝君。白天尊言。惟愿慈悲。普为四众帝释等。及四梵天王。一切诸天。一切诸仙。及未来一切众生。持是经人。说利益事。
尔时天尊告玉虚帝君言。快哉斯问。不亦善乎。汝以慈悲。悯念众生。故请问于我。汝当复坐。吾为宣说。
天尊言曰。若有无量国土。或兵戈并起。疫气流行。水旱虫蝗。凶灾饥馑。其国王大臣。发慈悯心。为其黎庶。遍敕国内。州县镇宰。令诸道流。清净严洁。于其观内。设大斋醮jiào。六时行道。为转此经。当得国土清平。五谷丰熟。黎庶安泰。若复有人。入诸山林。遇毒恶兽。但能存想一念真经。山神卫护。猛兽自退。终不害己。若入江海。採宝求珍。值遇恶风。如法持念。是此真经。风浪顿止。安稳达岸。若在军阵。戈戟jí既接。两刃相交。存心默念。是此真经。是诸恶贼。悉自退散。若在牢狱枷锁之中。净心定虑。存念是经。冤枉自伸。即得解脱。若为邪精鬼贼众苦所加。如法持念。是此真经。众邪远避。自然安稳。若人为求嗣息。如法尊重。持念此经。帝敕天曹。明检丹籍。九品之内。四果仙人。运应数合。降谪
zhé下生。为其作子。才辩明慧。人中尊贵。若妇人临难之月。如法持念。是此真经。即得母子平安。生福德男女。人所敬爱。若为求官进职。爵禄亨达贵遇人君。如法持念。是此真经。即得职务迁转。子孙荣贵。世世不绝。若人欲求资财殷富。如法奉持。是此真经。即得财宝充溢。衣食自然。庆流子孙。传诸后代。若人被诸恶星之所照临。困苦床枕。如法持念。是此真经。是诸恶星。反降吉祥。若人命过。应入地狱。注名恶籍。父母师长。夫妻男女。为亡人持念是经。或安置道场。旙花供养。即得亡者鬼籍尽除。神生净土。同苦罪众。咸蒙济度。承斯胜利。皆生天上。又此经所在之处。常有十天至真大圣。无极飞天神王。侍卫供养。持是经人。当得自称为正一真人。是人在处。自得十方至真至圣。金刚力士。潜护其人。如护己身。若出若入。游行之处。百邪避路。魔鬼殄tiǎn除。精灵伏藏。一切灾殃。不能侵近。是持经人。命欲终时。更不见诸地狱恶相。即见天宫玉女。持幢下迎。而生天上。如天福尽。下生人间。即得千生万生中。常为国王大臣。圣贤庆会。国土清平。人民乐业。常得夙sù性通明。遵奉大道。辗转修持。诞登道岸。是持经人。获福如是。又若有持是经人。若雨下时。起大悲心。如法向空。念此经三卷一遍。其雨所沾。面所向方。一切众生。五逆十恶。一切重罪。悉皆消灭。一切重病。自得痊愈。是诸众生。命终之后。不堕地狱。神生净土。莲花化生。何况受持是此经者。又若有持是经人。或行于道路。值大风起。吹是持经之人。触身之尘。是尘所沾。一切众生。一切恶业。悉皆消灭。更不堕于三恶道。当生天上。故知持经功德。不可思议。是持经人。若涉江河淮海。沐浴其身。是身所沾之水。其中众生。鱼鳖biē鼋yuán鼍tuó。一切水族。是诸恶业。悉皆除灭。尽此一报之身。命过之后。不复更受胎卵湿化。一切等身。是持经人。口出一切言语音响。一切邪魔外道闻者。皆是清净法音。是持经人。若遇诸神庙。能为其神。诵咏是经。是诸鬼神。得闻是经。即脱鬼趣。登证仙道。恭敬是人。如奉是帝。若人在世。不孝父母。不敬三宝。杀生偷盗。邪淫妄语。作种种极重罪业。将命终时。若有道心正信善男信女。于亡者未气终时。起大悲心。于其头边。念玉帝尊号七遍。或二七遍。三七遍。四七遍。乃至百遍千遍。是其亡者。生前所造诸不善业。悉得消灭。更不堕诸恶趣。神升九天。何况受持是此经者。又若复有人。自从往劫。乃至今生。轮转人天。漂沈世域。积千愆qiān万过。在于己身。若遇是持经之人。形影暂映其身。如为帝光之所摄受。或与同语。或闻其声。如奉上帝道诸之所慰谕。彼人罪障。永得除灭。又若有持是经人。造作长旙。书帝名号。于其旙上。悬诸长竿。或在观宇。或在家庭。是旙被诸风吹。所指方面。一切众生。皆沾胜利。一切恶业。悉得除灭。又若有持是经人。
书 帝名号。在一切有声物上。或钟或磬qìng。铃铎duó铙náo钹bó。一切道具法事之属。或以道场。或因戏击。或被风触。是声出时。或远或近。一切众生。闻是声已。所有罪障悉得清净。又若有持是经人。了悟生死。深入山林。修真学道。或是登临。上山顾望。目所及处。山林溪谷。含生品类。有形无形。胎卵湿化。蠢动飞潜。种种物类。所有罪业。皆得除灭。身心清净。命终生天。何况受持是此经者。当知是人。即是道藏功德身也。
尔时 天尊谓玉虚帝君言。今我略说。未尽其妙。若广说之。凡流邪见。疑惑不信。是经功德。穷劫难言。于是玉虚帝君。闻是说已。心生欢喜。不胜踊跃。瞻仰慈颜。稽qǐ首赞叹。而作颂曰。
九天之上     谓之大罗
玉京金阙     云层峨峨
中有天帝     仁慈惠和
至道无敌     降xiáng伏众魔
天宝灵符     玉律金科
神仙亿万     幢chuáng幡fān众多
闻者罪灭     永出爱河
是号玉皇     穹苍真老
妙圆清净     智慧辩才
至道至尊     三界师     混元祖
无能胜主     四生慈父
高天上圣     大慈仁者
十号圆满     万德周身
无量度人     拔生死苦
尔时 玉虚帝君。说是颂及十号已。诸天圣众。异口同音。欢未曾有。
高上玉皇本行集经卷中
                  举赞
三十六部。太上真诠quán。清微道德五千言。
灵宝妙玄玄。法界无边。玄奥阐先天。朝礼玉皇赦罪大天尊
高上玉皇本行集经卷中  终
五方符命并系真文秘咒奉持,皆当默诵朗诵者。有禁不诵者,有谴故违者,加一等。
昔旌jīng阳许祖云此本天府所秘,仙真天神俱作雷声。诵若朗,则天神闻之,稽首侍筵,鬼魔闻之枯心裂体;不诵则三涂苦,堕六道沉沦;惟默诵可以保制劫运,拔度死苦;若作雷声诵者,能护持国土运化古今。
高上玉皇本行集经卷下
       天真护持品第四
    尔时 昊天大帝。闻说经法。从座而起。长跪帝前。白言。惟愿圣慈。普为大众。及诸天人持是经人。说利益事。于是玉皇上帝。兴方便意。开利益门。宣玉匮kuì科。传灵宝法。告于昊天大帝曰。汝今谛听。当为汝说。受持功德。扶危拔苦。利益存亡。神妙之事。众真稽首。俱发声言。臣等今日。幸闻湛然常住之法。莫不上福诸天。遍周三界。三涂五苦。咸得消灭。惟愿慈悲。悯臣等故。演斯妙义。
玉帝告曰。若有众生。孝养父母。恭敬三宝。谒yè忠于君。不杀不盗。不淫不妒dù。不嗔不恨。不骄不诈。奉戒持斋。冥心大道。生尊重心。持诵是经。我即勅chì下。周流法界。遍传十方。无极世界。
敕命东方。东华帝君。青骑神仙兵马。无鞅数众。悉令下降。覆护受持。是此经者。敕令东南扶桑大帝。与其部众。神仙兵马。无鞅数众。悉令下降。覆护受持。是此经者。敕chì令南方朱陵大帝。赤骑神仙兵马。无鞅数众。悉令下降。覆护受持。是此经者。敕命西南太华玄老。与其部众。神仙兵马。无鞅数众。悉令下降。覆护受持。是此经者。敕命西方皓hào灵皇老。白骑神仙兵马。无鞅数众。悉令下降。覆护受持。是此经者。
敕命西北皇天大帝。与其部众。神仙兵马。无鞅数众。悉令下降。覆护受持。是此经者。敕命北方紫微帝君。黑骑神仙兵马。无鞅数众。悉令下降。覆护受持。是此经者。
敕命东北冲虚天君。与其部众。神仙兵马。无鞅数众。悉令下降。覆护受持。是此经者。敕命中央天皇大帝。昆仑苍老。黄骑神仙兵马。无鞅数众。悉令下降。覆护受持。是此经者。
敕命下方来和天君。名山大洞。神仙兵马。无鞅数众。悉令下降。覆护受持。是此经者。敕命上方。一切金仙。四众八部。及诸眷属。悉令下降。覆护受持是此经者。
敕命十方天真大圣。飞天神王。三官四圣。二曜yào九星。北斗南斗。东斗西斗中斗。二十八宿。周天众星。金刚力士。神王等众。各与部众。悉令下降。覆护受持。是此经者。
敕命降魔力士。四天门王。五狱四渎dú。及诸名山。四海九江。十二河源。山林川泽。一切主者。悉与眷属。覆护受持是此经者。诸险恶处。令得安稳。
敕命所在一切土地灵官。并沟渠等神。及一切诸大力鬼王。皆令覆护受持。是此经者。令诸魔外道。悉皆慑shè服。潜形遁dùn迹。高飞海外。远避他方。如是山林社稷jì祠cí庙,血食之属。一切鬼神。当自消灭。五方行病。瘟疫鬼帅。诸恶鬼神。并风王水怪。孽龙妖神。土精木魅。尽自消灭。五虚六耗。梦寐乖常。野道咒诅zǔ。蛊gǔ毒之类。皆自消灭。是持经人。心欲愿者。一切如意。皆得满足。或有未能遵依科教。修崇斋醮
jiào。但能清净持戒。专一信受。尊重敬慕。是此经典。并同修斋,护持净戒者。是人功德。坦然无碍。自在逍遥。号人中圣。德慧常新。同诸真人。
尔时 昊天大帝。闻是说已。即于帝前。稽首歌曰。
大哉至道     无形无名
渺渺亿劫     黄道开清
神清朗耀     九气吐精
玉虚澄辉     太霞高明
玉皇开化     普度天人
三元道备     二象摄生
朽树故根     已枯使荣
蠢动蜎yuān息  长生化形
怀胎含孕     俱得生成
亡者命过     魂归三清
魄受炼度     南宫飞升
今日大吉     皆得光明
五帝鉴照     普告万灵
天神地祇qí    及诸河源
五岳四读     及诸名山
洞玄洞虚     洞空洞仙
无极大圣     至真尊神
无穷无极     普监度生
恶根断绝     玄都记名
众真班列     咸听帝言
经是帝敕     保诵持人
至度道岸     无使灾侵
我奉帝命     一切咸听
于是昊天大帝。说是语已。告大众言。此玉皇妙法语。诸圣秘密言。路绝道断。微妙难思。巍巍大范。为神明之宗。保镇国土。拔度生死。
尔时昊天大帝。说是语已。法筵yán清众。咸仰道言。普得开悟。于是天尊。而说偈曰。
玉帝功德大     玄理极幽深
生于浩劫前     运化于古今
我今说妙经     悯念诸有情
此诚极妙法     功德中功德
名号最上乘     无比为第一
大光明王尊     威德世希有
能破暴恶魔     皆令心降xiáng伏
能灭极重罪     皆令得清净
若人闻是经     或闻帝妙号
稽首生恭敬     一切罪消灭
十恶四重罪     五逆于父母
信心一称名     随声尽消灭
保护人天众     四相与五衰
三涂极重苦     人间凡厄è难
凶年饥瑾丧     毒药及魇yán魅
刑狱与冤家     军阵斗战苦
山林恶道中     虎豹豺狼众
江海毒龙类     迅雷风雨雹
水火及盗贼     蛊gǔ毒中心腹
失志发狂乱     蛇蠍毒恶虫
邪魔凶怪神     伺cì求人便者
由持是经故     普皆自散灭
恶病久缠绵     梦寐亦不安
非礼欲残命     殄t1ǎn灭不为殃
缘遇是经故     安稳得自在
所有希求愿     财宝及富贵
以此经功德     如意皆称遂suì
神威自在仙     诸天十一曜yào
三十二天主     二十八宿星
灵妃玉女等     天神及地祇qí
三界虚空神     江海诸龙王
水火及风神     宫殿与宅舍
山林树木众     沟渠井泉神
由持是经故     一切皆拥护
衣食常自然     子孙臻zhēn富贵
出言人希闻     所至皆恭敬
若为求男女     持诵此真经
帝诏zhào下天曹  落籍天仙人
降谪zhé生其家      为其作男女
显贵人崇重     七祖得超升
光大庆门户     延及父母亲
吉祥常炽chì盛   灾障不能侵
是故我今说     大众宜谛听
慈悲度一切     皆令达上清
于是 天尊。普告四众。凡人持念此经。受诵帝号。皆道根深重。夙sù有善缘。此经尊妙。普度天人。但精心恭奉。家国安宁。保命度灾。扫除不祥。天子王侯。得奉之者。致国太平。凶寇自夷。边域不争。兆民歌唱。普天兴隆。运推数周。正道当行。有得之者。天真敬重。宝之秘之。
         报应神验品第五
    尔时 慈悲度厄è真人。寻声救苦真人。济生度死真人。万福护身真人。俱从座起。越班而出。
俱白 天尊言。若诸末世凡夫。虽夙sù有善缘。得遇是经被诸邪障所隔。本末疑惑。不信是经功德。如是之人。现在未来。于诸地狱。得何罪报。惟愿圣慈。说其报应恶趣之苦。
是时 天尊谓四真人云。若诸世间。刚强暴恶。不善众生。终日竟夜。对诸道像。无恭敬心。出诽谤语。是罪当堕。五无间狱。若遇是持经人。设诸方便。诱引开导。如是之人。能灭恶心。信向是经。彼人罪业。净尽无余。又若有邪。见愚执恶人睹持是经。生诸恶逆。偏眼邪视。乃至起一恶心。发一恶念。妄生谤讟dú。持经之人。其罪深重。命终之后。堕大地狱。永无出期。至若在世男女。得遇是经。不生敬仰。秽手污触。荤口读诵。床榻tà不净。便将安置。或诵是经。讲习俗语。共同戏笑。以为常典。如是之人。命过之后。堕无间狱。永无出期。殃延宗祖。受拷酆fēng都。累及子孙。害遗后代。是人于地狱中。历无量劫。受大苦恼。纵遇圣教。累承救拔。罪恶小减。又遇上圣殊恩。得离地狱。生饿鬼中。历千万劫。不闻浆水之名。鬼报得尽。生畜生中。畜生报已。若生人中。复生边夷外域。而复女身。贫穷困苦。癃lóng残百病。受无量苦。人所憎弃。求生不生。求死不死。轻斯经故。获罪如是。又复有人。初虽信受。后复慢易。善恶童子。上奏三官。黑簿bù书名。青编减算。身殁mò之后。拘闭幽牢。往复三涂。无由解脱。或于现在受种种病。疥jiè癞痈yōng疽jū。以为果报。忧悲苦恼。日夜相煎。或身被横恶所加。或牢狱系jì锁。或非命自害。毒药所残。或被虎狼毒蛇之所啖dàn食。或为冤债之所牵qiān引。或行山林。值遇恶人。被他屠割。推落崖岸。或被邪精魍wǎng魉liǎng之所残害。或为水火之所漂焚。或被刀兵之所横诛。轻斯经故。横丧天年。获如是果。获如是报。可不悲欤yú。可不痛欤。汝宜殷勤。依此奉行。勿生邪念。若诸念不生。万缘顿息。尘沙恶业。随心消散。一切灾魔。自然殄tiǎn灭。此经功德。不可思议。是诚无比。最上妙法。诸经之王。有大利益。非人勿示。若诸天人。五衰四相。轮回侵逼。能除妄想。受持是经。坐招自然。天福益固。身度三界。与道常存。是此经典。无与等无能胜。是大威德大神咒。能令一切枯槁gǎo。便生枝叶。花果茂盛。能除众生。极重苦恼。能令短命众生而得长寿。
此经功德。不可思议。欢莫能尽。若不夙sù植道本。广种福田。乃至经名尚不得闻。何况得见是经。盖是经依三洞真格。八万劫一傅fù。此清都至真上圣所宝。秘于玉京金阙。甚为微妙。难可得遇。如夙sù有仙骨。当为九天真仙之人。得遇斯文。承斯缘故。后当赍jī金宝从师。告盟受之。方当乘机应运。乃可付焉。不得轻泄xiè。敬之慎之。于是天尊。重宣此义。而说偈曰。
设使江河水     波浪能生莲
慈鸟毛能白     如经故难遇
设使龟生毛     堪采为衣服
夜月能消冰     如经故难遇
设使蚊蠓měng足 堪构gòu为桥梁
能载一切重     如经故难遇
设使黄口雀     能衔xián诸大山
掷zhì之他方界   如经故难遇
设使一叶舟     力能载昆仑
浮度于大海     如经故难遇
设使诸水蛭zhì   口能生巨齿
其大如象牙     如经故难遇
设使蓬péng蒿hāo叶能覆无鞅界
荫庇bì昆仑山   如经故难遇
设使鸟枭xiāo类  同树一巢栖qī
衔食共反哺     如经故难遇
设使兔生角     堪用为梯磴dèng
上穹有顶天     如经故难遇
设使鼷xī鼠等    缘于兔角梯
至天能食月     如经故难遇
设使驴颜唇     色如苹婆果
复能作歌舞     如经故难遇
设使蝇虫等     能饮钟石酒
迷荒而沉醉     如经故难遇
尔时 天尊。宣说偈已。普告四众。世间若有持是经人。名功德身。一切有情。被其荫故。持是经人。名神通身。一切吉祥。咸臻zhēn集故。持是经人。名清净身。一切恶业。不能侵故。持是经人。名威德身。天魔异道。不能摄故。持是经人。名无等身。
上帝遥唱。万神敬故。持是经人。名坚固身。恶劫大难。不能损故。持是经人。名道藏身。口出言语。鬼神仰故。持是经人。名慈悲身。六道众生。赖其善故。持是经人。名大道身。出入所在。无怖畏故。持是经人。名良医身。善行妙法。安乐人固。持是经人。名光明身。常为帝光。所摄受故。持是经人。名自在身。天宫妙境。神能游故。持经功德。说不可尽。又若道士至人。能结法坛。着zhuó新净衣。于夜半后。阒qù寂之时。独处清净室。扣齿九通。东向端坐。诵咏是经。于是时也。天真御几。玉妃拂筵yán。万神班列。诸天临轩。三界侍卫。五帝司迎。又能闭目静思。存想是经。不觉身处五色云气之中。俄é见其身。光明赫hè奕yì。上升天宫。众真下迎。心有所请。一切应奉。仙丹妙宝。随意自得。宜当依科冥míng心奉行。此经乃至三世金仙。十方大圣。皆从此经依科修奉。故得超证无上妙道。是茲zī玉帝诸天之师。众圣之王。是故凡夫值遇是经。精一修奉。乃至五帝辅翼。召使群仙。御役神官。运导阴阳。千灵敬仰。万神慑服。百邪避路。群魔束形。命过之后。即得南宫受炼。飞步上清。逍遥自在。与道常存。又复世间众生。得闻是经。心生渴仰。能于家庭。择zé清净处。画帝尊像。日夜虔qián虔。晨昏济济。香花灯果。尊重供养。称赞圣号。瞻zhān礼诵经。是人当得三十种上妙功德。
一者诸仙赞重        二者先亡生天
三者夙殃解脱        四者所往通达
五者无盗贼事        六者所求遂sùi心
七者除水火厄è       八者横事潜消
九者夜梦吉祥        十者疾病不侵
十一者智慧聪明      十二者人见欢喜
十三者衣食丰盛      十四者子孙荣贵
十五者六亲见喜      十六者门族和睦
十七者除三恶报      十八者转女成男
十九者形容端正      二十者为国大臣
二十一者生为帝子    二十二者鬼神钦仰
二十三者得夙sù命通  二十四者诸神护念
二十五者九族受荫    二十六者处世长年
二十七者有情赖善    二十八者魔王保迎
二十九者决超三界     三十者白日上升
尔时 天尊。复告四众曰。此经功德。能碎铁围诸山。竭苦海水。破大地狱。拔诸罪苦。降暴恶魔。护诸国土。能灭一切恶鬼。能除一切重病。能解一切恶毒。能离一切恶人。能伏一切毒兽。能摧一切邪道。一切诸天。皆自尊敬。其余功德。说不可尽。
尔时 道场大众。金仙菩萨。真圣眷属。闻是说已。欢喜踊跃。稽qǐ首敬礼。而作颂曰。
大哉至道 无宗上真,上度诸天,下济幽魂,上无师祖惟道为身,丹台紫府,金阙玉京秘此妙法,普福含灵,灭我万罪,增我遐龄,万神朝礼,魔王保迎,功德昌盛,黄箓lù书名,渺渺亿劫使我常存,于是会众说是颂毕,稽qǐ首皈依,奉辞而退。
高上玉皇本行集经卷下

 

    玄中教主。大法宗师。流芳演派度群迷。

    紫气贯虹霓ní。清净无为。天地悉皆归。

    朝礼玉皇赦罪大天尊

高上玉皇心印妙经

上药三品,神与气精,恍恍惚惚,杳yǎo杳冥míng冥,存无守有,  顷刻而成,回风混合,百日功灵,默朝上帝,一纪飞升,知者易悟,昧者难行,履lǚ践天光,呼吸育清,出玄入牝pìn,若亡若存,绵绵不绝,  固蒂dì深根,人各有精,精合其神,神合其气,气合其真,不得其真,皆是强名,神能入石,神能飞形,入水不溺nì,入火不焚,神依形生,精依气盈,不凋diāo不残,松柏青青,三品一理,妙不可听,其聚则有,其散则零,七窍qiào相通,窍窍光明,圣日圣月,照耀金庭,一得永得,自然身轻,太和充溢,骨化寒琼qióng,得丹则灵,不得则倾,丹在身中,非白非青,诵之万遍,妙理自明。

 高上玉皇心印妙经终

补阙quē文

至心皈命礼

 金阙玄穹主。高上玉皇尊。诸佛圣师。万天帝主。演三卷五品之妙法。周十号万德之洪名。放十七大  光明。示三十种功德。拔度生死。运化古今。一万二千三十六字。洞玄灵宝。

     高上玉皇本行集经     十遍

               回向忏悔文

    伏以

龙章凤篆zhuàn。已殚dān歌咏之诚。鹤驾鸾舆。重冀鉴观之惠。臣谨炷zhù真香。虔诚奏启。

     道经师宝   元始万神

     玉光会中一切圣真

恭望

恩光府垂证鉴,臣今虔跪诵

玉皇本行集经全部。入意敬为伏念某臣所宣经典。罔wáng敢不虔。其奈业力障魔。神志错乱。所立根钝dùn。自然想来。脱略混淆xiáo。颠倒重chóng叠。临文徇xùn意。字误句差。乖清浊之正音。泥解会之邪见。事夺其志。心不在经。问对起居。断绝隔越。久诵懈怠。因事忿fèn嗔。严洁或涉于垢尘。肃敬或成于瀆dú慢。身口服用之不净。衣冠礼貌之不虔qián。供不如仪。处非其地。卷舒揉乱。坠落脱伤。不专不恭。大惭大愧。伏愿慈悲怜悯。赦释罪愆qiān。庶shù使诵持。得臻zhēn感格。所祈所愿。如志如心。尚虑经中传授或误。刊写多讹é。其师其人。悉皆忏悔。仗道威力。愿罪消除。常转法轮。普度群品。为如上缘。稽qǐ道称念。

                太上无极大道

   至真无上三十六部尊经真文宝符

                    太上三尊

   玉皇赦罪大天尊玄穹高上帝

   十方圣众玄中大法师

   玉经中无鞅yāng数众神仙不可思议功德

收金光神咒

 元始天尊修炼雷霆  日月交合  星宿璇玑jī五气交结运动乾坤威震霹pī雳Iì  邪鬼灭形五明交合  万道明辉周行事毕  随吸归身五灵混合  我得长生niè顺嚦Iì  鸣唎  乾哼hēng萨唎Iì  大有妙庭

 急急如律令

玉皇宝诰     至心皈命礼

太上弥罗无上天。妙有玄真境。渺渺紫金阙。太微玉清宫。无极无上圣。廓kuò落放光明。寂寂浩无宗。玄范总十方。湛寂真常道。恢漠大神通。玉皇大天尊。玄穹高上帝。

张天师诰     至心皈命礼

 本来南土。上溯sù蜀shǔ都。先获黄帝九鼎之丹书。后侍老君两度于玉局。千轴得修行之要。一时成吐纳之功。法箓Iù全成。受盟威品而结璘Iín诀。正邪两辨。夺福庭治而化咸泉。德就大丹。道齐七政。大悲大愿。大圣大慈。三天扶教。辅元体道大法天师。雷霆都省。太玄上相都天大法主。正一冲玄。神化静应显佑真君。六合无穷。高明大帝。降xiáng魔护道天尊。

gě天师诰      至心皈命礼

天台得道。阁皂成真。昔受东华。复传西蜀shǔ。诏命玉京金阙。位证太极仙班。慈邻拯拔于沉沦。恩念普资于苦爽。葛gě天氏遗风显著。勾漏令丹砂俱存。括苍任游。罗浮乃止。修间玉笋sǔn。修理金书。大悲大愿。大圣大慈。太上玉京。东吴太极左宫仙翁。雷霆玄省。天机内相。玉虚紫灵。普化玄静。常道冲应。孚fú佑真君。垂恩广教。慈悲大帝。度人无量天尊。

许天师诰     至心皈命礼

混元始祖。一气分真。多劫之前。积修至道。勤苦备悉。经纬逾深。万法千门。罔wǎng不斯历。救灾拔难。除害荡妖。功济生灵。名高玉籍。众真推仰。宜有甄升。大悲大愿。大孝大仁。九天都仙太史。高明大使。雷霆泰省。天樞shū伏魔上相。至道玄应。神功妙济。掌九天司籍。太乙定命注生真君。三天按察都检校。普天奏议大夫。天医大帝。历劫度人祖师。净明普化天尊

          萨祖宝诰     志心皈命礼

 派流西地。迹显龙兴。施财合药济群生。积行累功修至道。受铁师之教旨。掌玉府之雷书。身披百衲nà伏魔衣手。执五明降鬼扇。代天宣化。咒枣书符。运风雷于咫zhǐ尺之间。剪妖魔于斗罡guān之下。道参太极。位列先天。松筠yún野鹤任纵横。遐迩孤云常自在。方方阐chǎn教。为万法之宗师。处处开坛。作后人之模范。都天宗主。一元无上。萨翁真君。

灵官宝诰     志心皈命礼

  先天主将。一气神君。都天纠察大灵官。三界无私猛吏Iì将。金睛朱发。号三五火车雷公。凤嘴银牙。统百万貔pí貅xiū神将jiàng。飞腾云雾。号令雷霆。降雨开晴。驱邪治病。观过错于一十二年。受命玉帝。积功勋xūn于百千万种。誓佐祖师。至刚至勇。济死济生。方方阐chǎn教。处处开坛。豁落猛吏Iì。三五火车。太乙雷神。应化天尊。

土地神咒     至心皈命礼

此间经坛土地。神之最灵。升天达地。出幽入冥。为吾关奏。不得留停。有功之日。名书上清。向来诵经功德。上奉高真。下保平安。赐福消灾。同赖善功。证无上道。一切信礼。志心称念。

        玉皇赦罪天尊不可思议功德

            玉皇大赞

   演龙章     凤冢zhǒng

   混元初太极之先     灵文毓yù秀始青天

   玄妙理亿万余言     十七光明神通现

   三十种功德无边     三乘妙法玄又玄

   五品内穷劫难言

      高上玉皇本行集经全终

转载请注明:Kermit的网站 » 高上玉皇本行集经